Strona się ładuje

Oto one:

Polski
English

Plottnik AgroConsulting

Jakubowice 36
46-113 Wilków, Polska
T: +48 698 818 147
T: +48 664 024 866
E: biuro@plottnik.pl

Webdesign, webdevelopment, serwis
Plottnik digital media
E-mail: kontakt@plottnik-media.de
www.plottnik-media.de

Odpowiedzialność za zawartość

Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji wynikające z ogólnych przepisów prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, niezwłocznie usuniemy odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator tych stron. Strony, do których odsyłają linki, zostały w momencie ich zamieszczania sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie umieszczania linków.

Stała kontrola zawartości stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniach prawa, niezwłocznie usuniemy takie linki.

Copyright

Treści i utwory stworzone przez operatorów serwisu na tych stronach podlegają polskiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji takich materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. W przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy takie treści.

Źródła użytych zdjęć i grafik

Wszystkie obrazy użyte na tej stronie z bazy danych obrazów Envato Elements zostały licencjonowane dla tej witryny. Wyraźne uznanie obrazu nie jest konieczne. Wszystkie inne użyte obrazy są albo samodzielnie wykonane/stworzone lub udostępnione za darmo na licencji CC0 public domain. Ikona (link) wykonana przez Aakash Deep (link) z Lottiefiles.com (link).

Plottnik AgroConsulting

Jakubowice 36
46-113 Wilków, Polska
T: +48 698 818 147
T: +48 664 024 866
E: biuro@plottnik.pl

Webdesign, webdevelopment, service
Plottnik digital media
E-mail: kontakt@plottnik-media.de
www.plottnik-media.de

Liability for contents

As a service provider, we are responsible for our own content on these pages in accordance with general laws. However, as a service provider, we are not obligated to monitor transmitted or stored third-party information or to investigate circumstances that indicate illegal activity.

Obligations to remove or block the use of information under the general laws remain unaffected. However, liability in this regard is only possible from the point in time at which a concrete infringement of the law becomes known. If we become aware of any such infringements, we will remove the relevant content immediately.

Liability for links

Our offer contains links to external websites of third parties, on whose contents we have no influence. Therefore, we cannot assume any liability for these external contents. The respective provider or operator of the sites is always responsible for the content of the linked sites. The linked pages were checked for possible legal violations at the time of linking. Illegal contents were not recognizable at the time of linking.

However, a permanent control of the contents of the linked pages is not reasonable without concrete evidence of a violation of the law. If we become aware of any infringements, we will remove such links immediately.

Copyright

The contents and works created by the site operators on these pages are subject to polish copyright law. Duplication, processing, distribution, or any form of commercialization of such material beyond the scope of the copyright law shall require the prior written consent of its respective author or creator. Downloads and copies of this site are only permitted for private, non-commercial use.

Insofar as the content on this site was not created by the operator, the copyrights of third parties are respected. In particular, third-party content is identified as such. Should you nevertheless become aware of a copyright infringement, please inform us accordingly. If we become aware of any infringements, we will remove such content immediately.

Sources for the images and graphics used

All images used on this page from the Envato Elements image database have been licensed for this site. An explicit image credit is not necessary. All other images used are either self-made/created or provided for free via the CC0 public domain license. Icon (link) made by Aakash Deep (link) from Lottiefiles.com (link).